ประวัติความเป็นมา

abt3

ตำบลวังไคร้ เป็นตำบลเก่าแก่ของอำเภอท่ายาง โดยมีประวัติพอสังเขปดังนี้ ตำบลวังไคร้ เป็นตำบลที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เคยเป็นทางผ่านของกองทัพและเป็นที่รวมกำลังพลรบของทหาร   เคยเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอท่ายาง    สมัยนั้นเรียกว่า  “อำเภอแม่ประจันต์”  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านวังไคร้  มีนายอำเภอทั้งหมด 3 คน สาเหตุที่ย้ายอำเภอไปเนื่องจากเดิมเป็นที่ป่าช้า ทำให้การเดินทางของส่วนราชการลำบาก จึงย้ายไปอยู่ที่ยางหย่อง ตั้งเป็นอำเภอยางหย่อง และต่อมาได้ย้ายมาอยู่ท่ายาง และตั้งเป็นอำเภอท่ายางจนถึงปัจจุบัน เดิมในตำบลมีพืชน้ำชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ในน้ำซึ่งชาวบ้านเรียกตะไคร้ บริเวณที่แม่น้ำที่ต้นตะไคร้ขึ้นนั้น บางแห่งมีแถบน้ำตื้นและบางแห่งมีแถบน้ำลึกเป็นวัง ชาวบ้านจึงใช้ชื่อพืชน้ำกับลักษณะของแม่น้ำมารวมกันจึงเรียกวังไคร้ (เนื่องจากชาวบ้านส่วนมากไม่ชอบเรียกชื่อยาวๆจาก “ตะไคร้ ” จึงเรียกแค่ว่า “ไคร้”)   ต่อมาในปี พ.ศ.2538    ได้ยกฐานะเป็นสภาตำบลซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล ทำการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า และในปีถัดมา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์ การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537    โดยใช้ศูนย์ข้อมูลระดับตำบลหรือศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลวังไคร้ เป็นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราว (ในปัจจุบันศูนย์ข้อมูลระดับตำบลหรือศูนย์บริการฯ ดังกล่าว ถูกใช้เป็นศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4บ้านหนองกระทุ่ม) และต่อมาในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2543    ได้เปิดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลังใหม่ อยู่ที่หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระทุ่ม จนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ จัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง

 


 ผลการดำเนินการ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58/5 วรรค 5 และ วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าวให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล จึงรายงานผล รายละเอียดตามเอกสารนี้


 แผนการดำเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และ ๒๗ ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนดำเนินงานฯ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี


งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2541

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้การบริหารงานงบประมาณสิ้นสุดที่จังหวัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 32 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา 6 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดประกาศจากราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาบาล พ.ศ. 2531

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538

ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้


แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี คือแผนอัตรากำลังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบอัตราในการกำหนดตำแหน่ง ใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง โดยคาดว่าจะมีการใช้อัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างตำแหน่งใดเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้