สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

ตำบลวังไคร้ เป็นตำบลเก่าแก่ของอำเภอท่ายาง โดยมีประวัติพอสังเขปดังนี้ ตำบลวังไคร้ เป็นตำบลที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เคยเป็นทางผ่านของกองทัพและเป็นที่รวมกำลังพลรบของทหาร   เคยเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอท่ายาง    สมัยนั้นเรียกว่า  “อำเภอแม่ประจันต์”  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านวังไคร้ มีนายอำเภอทั้งหมด 3 คน สาเหตุที่ย้ายอำเภอไปเนื่องจากเดิมเป็นที่ป่าช้า ทำให้การเดินทางของส่วนราชการลำบาก จึงย้ายไปอยู่ที่ยางหย่อง ตั้งเป็นอำเภอยางหย่อง และต่อมาได้ย้ายมาอยู่ท่ายาง และตั้งเป็นอำเภอท่ายางจนถึงปัจจุบัน เดิมในตำบลมีพืชน้ำชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ในน้ำซึ่งชาวบ้านเรียกตะไคร้ บริเวณที่แม่น้ำที่ต้นตะไคร้ขึ้นนั้น บางแห่งมีแถบน้ำตื้นและบางแห่งมีแถบน้ำลึกเป็นวัง ชาวบ้านจึงใช้ชื่อพืชน้ำกับลักษณะของแม่น้ำมารวมกันจึงเรียกวังไคร้ (เนื่องจากชาวบ้านส่วนมากไม่ชอบเรียกชื่อยาวๆจาก “ตะไคร้ ” จึงเรียกแค่ว่า “ไคร้”)   ต่อมาในปี พ.ศ.2538    ได้ยกฐานะเป็นสภาตำบลซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล ทำการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า และในปีถัดมา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์ การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537    โดยใช้ศูนย์ข้อมูลระดับตำบลหรือศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลวังไคร้ เป็นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราว (ในปัจจุบันศูนย์ข้อมูลระดับตำบลหรือศูนย์บริการฯ ดังกล่าว ถูกใช้เป็นศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4บ้านหนองกระทุ่ม) และต่อมาในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2543    ได้เปิดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลังใหม่ อยู่ที่หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระทุ่ม จนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ จัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง

คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ มะนาวลูกใหญ่ ถิ่นไทยทรงดำ ลำน้ำแม่ประจันต์ เขตขัณฑ์อำเภอเก่า ภูมิลำเนาพระเทพสุวรรณมุนี

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอท่ายางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 17 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ 30 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 23.782 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,864 ไร่ พื้นที่เกษตรประมาณ 9,426 ไร่ ที่อยู่อาศัยประมาณ 1,346 ไร  ป่าชุมชนบ้านหนองหว้า 168 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มลาดเขาจากทิศเหนือและทิศใต้มาสู่ ตอนกลางของพื้นที่มีลำห้วยแม่ประจันต์ไหลผ่านจะมีน้ำอุดมสมบูรณ์ในช่วงฤดูฝน ทำให้พื้นที่การเกษตรใช้ประโยชน์ได้เพียงบางส่วน

ลักษณะภูมิอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ มีลักษณะภูมิอากาศร้อน และมีฝนตกเฉพาะฤดู

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและจัดทำ โครงการพัฒนาต่างๆ ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีการจัดประชุมประชาคมในทุกหมู่บ้าน เพื่อนำข้อมูลความต้องการจากชาวบ้านไปดำเนินการพัฒนา โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจุบันถนนภายในตำบลแทบทุกสาย ได้พัฒนาและก่อสร้างเป็นถนนคสล.หรือถนนลาดยางแอสฟัลก์ติกคอนกรีต และก่อสร้างสะพานบ้านท่าหัวลบ – บ้านหนองแก เชื่อมระหว่าง 2 หมู่บ้าน เพื่อช่วยให้การคมนาคมของเกษตรกรในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรรวดเร็วขึ้น ในด้านระบบสาธารณูปโภคได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและเครื่อง สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง และดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ ด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย รถเก็บขยะของอบต.จะออกเก็บตามหมู่บ้านต่างๆ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ได้แก่
วันจันทร์         จัดเก็บขยะ   หมู่ที่ 1,6,7,9,10
วันอังคาร        จัดเก็บขยะ   หมู่ที่ 1,6,8,9
วันพุธ             จัดเก็บขยะ   หมู่ที่ 2,3,4
วันพฤหัสบดี     จัดเก็บขยะ   หมู่ที่ 4,5
วันศุกร์            จัดเก็บขยะ   หมู่ที่ 2,3,4 ,6,8,9
ทั้งช่วงเวลาเช้าและบ่าย โดยภาพรวมของด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

เส้นทางคมนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอท่ายางไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 17 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเพชรบุรี ประมาณ 30 กม.
ถนนที่ใช้เป็นสายหลักในการคมนาคมและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด ได้แก่
1. ถนนชลประทาน (แก่งกระจาน – เขื่อนเพชร)
2. ถนน รพช. (แม่ประจันต์ – ท่าลาว)
3. ถนนโยธาธิการ (แม่ประจันต์ – หนองแก)
4. ถนนสายทุ่งน้อย – หนองหว้า
5. ถนนกรป. กลาง (หนองแก – หนองหงษ์)
6. ถนนฝั่งท่า – หนองมะค่า

เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ แบ่งขอบเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านแม่ประจันต์    ผู้ใหญ่บ้าน ม.1      นายวัชระ ปึกทรัพย์
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเสือ        ผู้ใหญ่บ้าน ม.2      นายเกียรติ รอดพันธ์
หมู่ที่ 3 บ้านวังไคร้          ผู้ใหญ่บ้าน ม.3      นายสังวอน แจ่มจันทร์
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระทุ่ม  ผู้ใหญ่บ้าน ม.4      นายบุญส่ง  ทองคุ้ม
หมู่ที่ 5 บ้านท่าหัวลบ      กำนันตำบลวังไคร้   นายเหิม เขียวมณี
หมู่ที่ 6 บ้านแม่ประจันต์    ผู้ใหญ่บ้าน ม.6      นายทอง มะลิทอง
หมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า      ผู้ใหญ่บ้าน ม.7      นายประกอบ เขียวมณี
หมู่ที่ 8 บ้านฝั่งท่า           ผู้ใหญ่บ้าน ม.8      นายสำรอง เทียนพนม
หมู่ที่ 9 บ้านแม่ประจันต์    ผู้ใหญ่บ้าน ม.9      นายถวิล คำเขียน
หมู่ที่ 10 บ้านหนองแก     ผู้ใหญ่บ้าน ม.10    นายณรงค์ฤทธิ์ เอี่ยมสำอางค์

ประชากร องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ มีประชากรทั้งสิ้น 5,372 คน แบ่งเป็นชาย จำนวน 2,595 คน หญิง จำนวน 2,777 คน

ด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มซึ่งเหมาะสำหรับการทำการเกษตรกรรม นอกจากนี้ อบต.ยังได้ดำเนินการโครงการขุดลอกวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรตามหมู่บ้าน ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการทำการเกษตร สำหรับพืชผลทางการ เกษตรที่สร้างรายได้หลักแก่ประชาชนในตำบลมากที่สุดคือ “มะนาว” รองลงมาคือกล้วยและข้าว ประชาชนในตำบลวังไคร้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 92 รับจ้าง ร้อยละ 3 ค้าขาย ร้อยละ 4 ข้าราชการ ร้อยละ 1

ด้านการศึกษาโรงเรียนในเขตตำบลวังไคร้ ทีทั้งหมด 3 โรงเรียน ได้แก่
1.โรงเรียนวัดวังไคร้

2.โรงเรียนแม่ประจันต์

3.โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ

นอกจากโรงเรียน 3 โรงเรียนแล้ว ตำบลวังไคร้ยังมี กศน.ตำบลวังไคร้ ซึ่งมีครูประจำกศน.ตำบลวังไคร้ คือ นางสาวพรรณปพร ผลเต็ม และในระดับปฐมวัยมี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังไคร้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ประจันต์ รองรับจำนวนเด็กอนุบาลและปฐมวัยในเขตตำบล

ด้านศาสนา  ประชาชนส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ตำบลวังไคร้ มีวัดจำนวน 3 แห่ง ได้แก่
1.วัดวังไคร้ (วัดบางประจันต์)

2.วัดแม่ประจันต์

3.วัดหนองหว้า

ด้านสุขอนามัย  สถานพยาบาลในเขตตำบลวังไคร้ มีทั้งหมด 2แห่ง ได้แก่
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไคร้

2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไคร้ บ้านฝั่งท่า

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้
วิสัยทัศน์ คือ “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจให้ชุมชน รณรงค์การมีส่วนร่วม เป็นศูนย์รวมการให้บริการ มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส”
พันธกิจ
1. ด้านการคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และขนส่งสินค้าการเกษตรได้มากขึ้น
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มีไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เพียงพอ ต่อความต้องการของประชาชน
3. ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้ในการทำ การเกษตรอย่างเพียงพอทางสังคมอย่างทั่วถึง
4. ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
5. ด้านสังคม ชุมชนมีการดำรงชีพอย่างมีความสงบสุข และมี สวัสดิการที่ดี
6. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เยาวชนมีความรู้ ความสามารถ มีพระพุทธศาสนาในจิตใจตลอดจนรู้จักอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีไว้
7 .ด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนเป็นโรคติดต่อน้อยลง และรู้จัก การป้องกันโรคระบาด
8. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปริมาณขยะในตำบลลดลง และมีสิงแวดล้อมที่ดีทำให้น่าอยู่
9. ด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว ประชาชนมีสุขภาพร่างการที่สมบูรณ์ แข็งแรง
10. ด้านการเมือง การบริหาร เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ อย่างทั่วถึงและได้รับการบริการที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถ ดำเนินการไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้โดยกำหนดยุทธศาสตร์หลักไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และ การมีส่วนร่วมของประชาชน